HRVATSKA

La?nim podacima o pla?i poku?ala ugovoriti leasing

Kad je leasing ku?a zatra?ila provjeru predane dokumentacije, utvr?eno je da je ona krivotvorena

Navija?i bi se u ?panjolskoj mogli vratiti na tribine sljede?e sezone

Ona je najavila kako postoji velika mogu?nost da ?e novinari imati pristup stadionima u nastavku natjecanja u La Ligi

Cijepljenje sedam milijardi ljudi bit ?e najve?i izazov i postignu?e

Dobar je pristup otvaranja putovanja izme?u dr?ava i regija unutar tih dr?ava u kojima je epidemiolo?ka situacija sli?na i povoljna

Poku?ao no?em ubiti sina pa sebe. Dobio ?est mjeseci zatvora

Kao olakotno optu?eniku je cijenjeno potpuno i jasno priznanje u?ina kaznenog djela, izra?eno kajanje, dosada?nja neosu?ivanost, ?injenica ?to se u me?uvremenu pomirio sa sinom ?rtvom/o?te?enikom, to ?to je isti otac dvoje malodobne  djece

Bandi? potvrdio: Cijene ulaznice na bazenima skuplje za 100 posto

Dodao je da su cijene 20 do 30 posto manje nego u drugim gradovima u Hrvatskoj.